Hướng dẫn thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Căn cứ vào hướng dẫn của Cục Người có công/Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Pháp y Quân đội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổng hợp, hướng dẫn thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

VIỆT NAM

Số: 253/HD-HTGĐLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

 

HƯỚNG DẪN

Thủ t